nav
archief 1990 - 2015

Copyright

Het copyright van deze website is van Stichting Handtheater. De website bevat een deel van het archief van Handtheater: foto's, video's, jaarverslagen, spelmaterialen, workshopbeschrijvingen, lesbrieven, toneelscripts, handleidingen, projectverslagen, affiches, boeken enz.

Al deze producten mogen kosteloos worden gedownload voor privégebruik, onderwijs, (cultuur)educatie en wetenschappelijk onderzoek onder de uitdrukkelijke voorwaarde van vermelding van de bron en het jaartal. De producten mogen expliciet niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Bovenstaande toestemming geldt niet voor het werk (foto’s en vormgeving) van Syll Schaap die op 29 oktober 2012 is overleden. Het auteursrecht op het werk van Syll berust bij de Erven Syll Schaap, te weten bij haar zoon Jesse van der Horst.

DISCLAIMER

Algemeen

Onderstaande is van toepassing op de website www.handtheater.nl. Bij gebruik van de website / webpagina’s stemt u in met de disclaimer.

Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder aan te geven wie u bent en zonder kennisgeving van enige informatie over uw persoon. Situaties kunnen zich voordoen dat Handtheater meer informatie nodig heeft over de bezoeker, teneinde met u te communiceren, een opdracht te verwerken of uw naam te registeren. Wij zullen u steeds informeren indien persoonlijke informatie wordt verzameld middels internet en andere digitale communicatie.

Deze website verzamelt het aantal bezoekers, de websites waar bezoekers vandaan komen en welke provider de bezoeker gebruikt om toegang tot het internet te verkrijgen. Deze data zullen op zodanige wijze worden verwerkt en opgeslagen dat deze niet terug te leiden zijn tot individuele verzoekers en/of personen.

Verzamelde data zullen niet worden verkocht of anderszins worden verstrekt aan derden. Uitzonderingen daargelaten als dit juridisch is vereist. Op ieder moment kunt u verzoeken om uw data te laten verwijderen uit onze gegevens.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Geen rechten en/of vorderingen kunnen worden afgeleid van deze informatie. Aanpassingen, veranderingen en typefouten worden voorbehouden. Wij doen ons best om de informatie zo actueel en compleet te houden als mogelijk is. Handtheater aanvaardt en draagt geen verantwoordelijkheid voor schade in welke vorm dan ook bij gebruik van de website of de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op de website.

Beschikbaarheid

De informatie en documenten op deze website kunnen worden gedownload en gebruikt voor eigen gebruik onder voorwaarde van bronvermelding en jaaraanduiding, zonder voorafgaande en verdere kennisgeving aan Handtheater. Gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Wij doen ons best om de website zoveel als mogelijk beschikbaar te houden, maar wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het - al dan niet tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten

De eigenaar van de auteursrechten van de inhoud op deze website is Handtheater, of derden partijen die Handtheater toestemming hebben verleend voor verveelvoudiging en openbaarmaking van de informatie, tenzij anders vermeld en aangegeven.